Kulturprofil bistår idretten

Kulturprofil bistår klubber og kommuner i arbeid knyttet til spillemidler, anleggsutvikling, klubbprofilering og klubbløsninger på nett.

Eksempelet under viser profilering og markedsstrategi knyttet til utvikling av Nesskogen Idrettspark på Nøtterøy.

Det kan være vel verdt å invistere i en profesjonell strategi og profil på prosjektet.
Utgiften blir fort tjent inn gjennom de plusseffekter en god strategi og en sterk profil skaper.
I dette tilfellet var den profesjonelle profilen på prosjektet en viktig faktor for å skape tillit hos næringslivet.
Klubben håpet i utgangspunktet på støtte opp mot kr. 1. mill fra næringslivet.
Sluttresultatet ble langt i overkant - over 1,8 mill. kr.

Arbedeidet med strategi- og profilutviking ble iverksatt rett i etterkant av innlevert spillemiddelsøknad, oktober 2006.


Prosessen fra A til Å

I forkant av anleggsutvikling, er det viktig å få gitt klubb, kommune og samarbeidspartnere et klart inntrykk av hvordan anlegget er tenkt utviklet.

Illustrasjonene som ble laget ble lagt fram i møter i klubben, fulgte spillemiddelsøknaden og ble trykt i lokalavisene
da prosjektet ble presentert der første gang.Ett bilde viste det daværende anlegget, stilt sammen med det planlagte anlegget (se over).

Det ble også laget en håndtegnet "miljøskisse" som viste hvordan anlegget var tenkt fungere,
blant annet i forhold til klubbens klubbhus (gjengitt under).En tydelig organisering av prosjektet er en forutsetning for en effektiv gjennomføring. Klubben må tidlig ha klart for seg hvordan baneutviklingsprosjektet skal ledes, hvordan salgsarbeidet skal organisering, hvordan banen skal driftes etter ferdigstilling, og hva slags type aktivietet banen skal fylles med. Diverse plansjer ble benyttet i møter internt og overfor samarbeidspartnere - se eksempel under.


Det ble utformet en brosjyre rettet mot medlemmer, privatpersoner og næringsliv. Brosjyren ga en bred presentasjon av prosjektet, inkludert behovsvurdering, anleggets historikk, finansieringsløsning og invitasjon til privatpersoner og næringsliv om å yte støtte.

Brosjyren oppsummerte utfordringene klubben sto overfor og satte prosjektet på rett kurs.
Brosjyren bidro til å skape goodwill blant annet i det lokale næringslivet.Privatpersoner kunne støtte prosjektet ved å kjøpe (symbolsk) en bit av banen, og fikk andelsbrev som takk for støtten.


Det ble trykt opp innbetalingsblanketter rettet mot private og bedrifter.
Disse ble vedlagt brosjyren, som ble distribuert vidt på Nøtterøy, og til enkelte bedrifter i Tønsberg.


Mot medlemmene av idrettsforeningen ble det kjørt en egen kampanje.

Det ble opprettet et eget nettsted.

Gjennom annonse i lokalavisen ble det oppfordret til å støtte prosjektet ved å gi penger under en pågående innsamlingsaksjonen.
Personer som målbar viktige poenger knyttet til baneutviklingen ble fremhevet.
Sponsorer ble takket for sine bidrag.

Det ble opprettet et givertelefonnummer, flyer ble distribuert i postkasser i området.

Anlegget sto klart med kunstgressbane i november 2007, og friidrettsbane i august 2008.


TILBAKE TIL HOVEDSIDEN

Kulturprofil © 2008